دوره ها

test

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

متولی تست

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

k7

مدت: 2.5 ساعت و 30 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

K6

مدت: 1.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

k5

مدت: 2.67 ساعت و 40 دقیقه

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

K4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

K3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

K2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

K1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Ielts 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Ielts 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Pre Ielts

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

Adult 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Adult 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Adult 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Fr 4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Fr 3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Fr 2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

Fr 1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

فرانسه1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

معماری داخلی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 19

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش SAP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش AutoCAD2D

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 15

جزئیات دوره و ثبت نام

مدیریت مالی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

اصول حسابرسی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

حسابداری صنعتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره کاربردی Java

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره PHP

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 18

جزئیات دوره و ثبت نام

از مقدماتی تا پیشرفته Asp.Net

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 17

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره آموزشی Html

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

سه تار

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

آموزش گریم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 13

جزئیات دوره و ثبت نام

گروه آموزشی شاهوار