مقالات

When should children learn a second language?

According to research, a child who learns a second language from the age of ten or older can never learn the skill of speaking like the natives of that language. This statement has been confirmed by linguists and has been proven in research studies. In addition to expanding their ability to communicate with more people, children gain other benefits from language learning, including greater success...

How to become a mechanic?

A mechanical expert learns the basic principles of power, energy, movement, and heat, and with his specialized knowledge, designs and builds mechanical systems and thermal devices and processes, as well as produces a wide range of devices, products, and processes; From the mold of making an inverted needle to modeling the movement of satellites in space outside the atmosphere, engines and control ...

چرا باید Cisco بدانید؟

پس از گذراندن دوره های Network + و MCSE این سوال برای دانشجویان پیش می آید که "آیا در حال حاضر دانش کافی جهت ورود به بازار کار را دارند یا نه؟" در دوره Network + دانشجوها با مفاهیم پایه ای شبکه و ارتباطات آشنا می شوند و سپس با آغاز دوره MCSE دانشجو با سرویس های قابل استفاده در شبکه، راه اندازی آنها، رفع اشکال آنها و در نهایت طراحی و راه اندازی یک شبکه مطابق با سرویس های قابل ارائه روی بستر Microso...

چرا زبان آلمانی بیاموزیم؟

راگیری زبان خارجی امروزه از ضروری ترین نیازها برای وارد شدن به دنیای در حال جهانی شدن است. دنیایی که در آن تمام مرزهای کهن و سنتی یکی پس از دیگری راه زوال در پیش گرفته اند. در این میان، زبان آلمانی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که به دنبال آنها یادگرفتن این زبان را در فهرست اولویت های زبان آموزان قرار داده است. مهم ترین این ویژگی ها جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور آلمان در تاریخ معاص...

عوامل موثر بر موفقیت شبکه اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی: یافته‌های مطالعه کیفی در ایران

چکیده: شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌ـ ‌تخصصی گونه‌ای از جوامع برخط نوپدید به‎شمار می‎روند که پذیرای کاربران دانشگاهی و محتوای علمی در بستر اینترنت هستند. بی‎شک موفقیت این گونه شبکه‌ها در گرو دستیابی مدیران و سیاست‎گذاران آنها به دانش منسجم و کاربردی از عوامل موفقیت است. با وجود اهمیت این موضوع، در بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد که به عوامل موثر بر موفقیت این شبکه‌ها پرداخته نشده است. از این رو، پژوهش حا...

گروه آموزشی شاهوار